POLITYKA PRYWATNOŚCI

Strona główna / POLITYKA PRYWATNOŚCI

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POLITYKI PRYWATNOŚCI I PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Polityka Prywatności

Poufność i ochrona danych osobowych to dla nas priorytet. W trosce o bezpieczeństwo Twoich danych osobowych ustanowiono niniejszą Politykę prywatności określająca zasady dotyczące sposobu gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych. Wobec powyższego informujemy, iż:

 1.  Administratorem Twoich danych osobowych jest CENTRUM MEDYCZNE ZAWISZY Sp. z o.o. Sp.K. z siedzibą w Warszawie (adres: 01-167 Warszawa, ul. Zawiszy 14).
 2. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych możesz się kontaktować z Kierownikiem Przychodni listownie na adres: 01-167 Warszawa, ul. Zawiszy 14 oraz pocztą elektroniczną info@cmzawiszy.pl.
 3. Większość danych podajesz nam sam, korzystając z naszych usług zdrowotnych.
 4. Celem przetwarzania Twoich danych osobowych jest:
  • wykonywanie działalności leczniczej obejmującej udzielanie świadczeń zdrowotnych i profilaktykę zdrowotną oraz prowadzenie dokumentacji medycznej,
  • dokonanie rozliczeń w tytułu prowadzonej działalności gospodarczej,
  • obsłużenie reklamacji, zapytań, rezerwacji i odwoływania wizyt, przekazania informacji o możliwości odbioru wyników badań czy o konieczności przygotowania do zabiegu,
  • wykonywanie obowiązków wynikających z przepisów prawa,
  • dochodzenie roszczeń oraz obrona przed roszczeniami,
  • zapewnienie bezpieczeństwo osób i mienia (prowadzony monitoring wizyjny Przychodni).
 5. Podstawy prawne przetwarzania Twoich danych to: wykonywanie działalności leczniczej obejmującej umowę na udzielanie świadczeń zdrowotnych i profilaktykę zdrowotną, prawnie uzasadniony interes polegający na dochodzeniu roszczeń oraz zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia oraz przepisy prawa.
 6. Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach, kiedy przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,
  • prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
  • prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,
  • prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych, tylko w sytuacji jeśli nie będziemy zobligowani przepisami prawa do ich przetwarzania,
  • prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
  • prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Twoje dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe.
 7. Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Będziemy przekazywać Twoje dane osobowe następującym odbiorcom danych: podmiotom przetwarzającym dane w imieniu administratora danych: dostawcom usług teleinformatycznych, informatycznych, hostingowych, prawnych, księgowych i doradczych, pocztowych, ponadto podmiotom uprawnionym przepisami prawa oraz podmiotom upoważnionym przez Ciebie w ramach realizacji praw pacjenta..
 9. Twoje dane osobowe będziemy przechowywać przez czas określony przez umowę świadczenia usług zdrowotnych, przepisy prawa, a w prawnie uzasadnionych interesach administratora danych do czasu wniesienia sprzeciwu. Zgodnie z prawem Twoja dokumentacja medyczna jest przechowywana co najmniej 20 lat od dnia dokonania ostatniego wpisu. Dane przechowywane w celu dochodzenia roszczeń przetwarzane są przez okres przedawnienie roszczeń wynikających z kodeksu cywilnego. Wszelkie dane przetwarzane na potrzeby rachunkowości i ze względów podatkowych przetwarzamy przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. Po upływie wyżej wskazanych okresów Twoje dane osobowe są usuwane lub poddane anonimizacji.
 10. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich poza EOG.
 11. Twoje dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu.

Korzystanie z naszych usług jest dobrowolne. Jednak podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym wynikającym z przepisów prawa tj. ustawy o działalności leczniczej i ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, a brak podania danych osobowych będzie skutkował możliwością odstąpienia od udzielenia świadczeń zdrowotnych, chyba, że inne przepisy stanowią inaczej.

 

Polityka plików „cookies” 

 1. Niniejsza polityka opisuje zasady wykorzystywania plików cookies w ramach strony internetowej www.cmzawiszy.pl (dalej Strona).
 2. Administratorem Strony jest Spółka pod firmą CENTRUM MEDYCZNE ZAWISZY Sp. z o.o. Sp.K. z siedzibą w Warszawie (adres: 01-167 Warszawa, ul. Zawiszy 14).
 3. Administrator wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika. Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora.
 4. Administrator przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania Strony.
 5. Administrator informuje, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. W takiej sytuacji, korzystanie ze Strony przez Użytkownika może być utrudnione.
 6. Administrator wskazuje, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Administratora, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.
 7. Korzystanie ze Strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest Strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta Użytkownik. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.
 8. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze Strony i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika.
 9. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania Stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

 

 
Informacja dot. przetwarzania danych
zawartych w wiadomościach przesyłanych pocztą elektroniczną:

Administratorem Twoich danych osobowych jest CENTRUM MEDYCZNE ZAWISZY Sp. z o.o. Sp.K. z siedzibą w Warszawie (adres: 01-167 Warszawa, ul. Zawiszy 14). Przetwarzamy Twoje dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane na nasz adres mailowy pytanie  (podstawa przetwarzania danych to realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów administratora w postaci komunikacji z użytkownikami strony). Twoje dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia Ci odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.

Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, ale konieczne do tego, żeby odpowiedzieć na Twoje pytanie. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Informacja dot. przetwarzania danych
zawartych w formularzach rezerwacji wizyt:

Administratorem Twoich danych osobowych jest CENTRUM MEDYCZNE ZAWISZY Sp. z o.o. Sp.K. z siedzibą w Warszawie (adres: 01-167 Warszawa, ul. Zawiszy 14).

Przetwarzamy Twoje dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi mailowej lub telefonicznej na przesłane przez Ciebie zapytanie o termin wizyty (podstawa przetwarzania danych to podjęcie działań na Twoje żądanie w celu dokonania rezerwacji wizyty lekarskiej). Twoje dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do realizacji rezerwacji wizyty i świadczenia usług zdrowotnych. Twoje dane osobowe będziemy przechowywać przez czas realizacji rezerwacji, a po uzyskaniu świadczenia zdrowotnego także przez czas określony przez umowę świadczenia usług zdrowotnych oraz przepisy prawa.

Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, ale konieczne do tego, żeby dokonać rezerwacji wizyty. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Więcej informacji w zakładce: POLITYKA PRYWATNOŚCI I PRZETWARZANE DANYCH →